Farm

< Hatta Area >

Name Cultivar Phone
Cherry Peach Plum Grapes Others
Fa^mu Saitou 055-285-0343
Tezuka Nouen 055-285-5888

< Hyakuta Area >

Name Cultivar Phone
Cherry Peach Plum Grapes Others
Seichouen 055-285-0067
Kikuya Nouen 055-285-1816
Sinkouen 055-285-1555
Seijuen 055-285-1628
Yamahisa Nouen 055-285-2359
Ryusyouen 055-285-2377

< Zaiketsuka Area >

Name Cultivar Phone
Cherry Peach Plum Grapes Others
Komano Furu^tu 055-284-5156
Tanakaen 055-282-3811
Nakagominaosi Nouen 055-282-5868
Sasuni Wakao Nouen 055-282-5869

< Iino Area >

Name Cultivar Phone
Cherry Peach Plum Grapes Others
Nakagawa Nouen 055-285-2577
Nakagomi Orchard nectarine/pear/
prune/persimmon/
dry persimmon/
apples
090-1664-2921
Fujikinoko Furu^tu Noujyou pear/apple/
persimmon
090-4417-9295
Yume Nouen 055-283-1056

< Minamoto Area >

Name Cultivar Phone
Cherry Peach Plum Grapes Others
Ichiro^En 055-285-1348
Tezuka Kajuen 055-282-5858

< Imasuwa Area >

Name Cultivar Phone
Cherry Peach Plum Grapes Others
Yamakitaen 055-282-2559
Puramufyi^rudo Nouen 055-283-0379
Tezuka Kajuen 055-282-5848
Sakuranbouno Haranouen 055-282-2574

< Nishino Area >

Name Cultivar Phone
Cherry Peach Plum Grapes Others
Maruharu Risouen 055-282-2585
Kiyosi∞Nouen 090-1559-1436
Ono Yourankajuen 055-282-2642
Kinkaen 055-282-2759
Nangokuen 055-283-1071
Marushou Nakagominouen 055-282-3436
Maruroku Nouen 055-285-4685

< Kushigata Area >

Name Cultivar Phone
Cherry Peach Plum Grapes Others
Nakata Nouen 055-284-7573

< Yutaka Area >

Name Cultivar Phone
Cherry Peach Plum Grapes Others
Sawanobori Nouen 055-282-0909
Rikaen 055-282-0279

< Ochiai Area >

Name Cultivar Phone
Cherry Peach Plum Grapes Others
Takaishi Kiyouen 055-282-4288